มาตรฐานทางด้านการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับสารไวไฟ

0 Comments

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตย์ พ.ศ. 2559 ————————- 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป           2. คลังน้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ำมันประเภท ก สถานีบริการน้ำมันประเภท ข สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ ต้องจัดให้มีการป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตย์ ในบริเวณ ดังนี้            (1) ระบบท่อรับน้ำมัน ท่อจ่ายน้ำมัน และท่อระบายไอน้ำมัน            (2) บริเวณที่มีการบรรจุน้ำมันลงภาชนะบรรจุน้ำมัน            (3)