ESD Access Control System

ระบบทดสอบไฟฟ้าสถิตย์พร้อมประตูกั้นก่อนเข้าพื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์

ระบบได้ถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมพนักงานหรือบุคคลที่จะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Protection Area) ต้องทำการวัดค่าประสิทธิภาพของรองเท้า ESD และสายรัดข้อมือ ESD wrist straps ground cord เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าสถิตย์จากเหตุการณ์ที่เรียกว่า HBM (Human Body Model) และตัวระบบได้ถูกผนวกเข้ากับระบบประตูกั้น รูปแบบต่างๆ เช่น ประตูกั้นแบบสามขา ประตูกั้นปีกผีเสื้อ พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลของผู้ทดสอบ และส่งผลการทดสอบได้ทั้งรูปแบบ E-mail หรือเป็นไฟล์ข้อมูล