ESD Equipment Work Surface/Wrist Straps/Mat/Grounding Offline/Online Monitor

  • ตรวจสอบค่าความต้านทาน ESD Equipment and AC Grounding
  • ตรวจสอบค่าความต้านทานสาย ESD Dual Wire And Single Wire Wrist Straps
  • ตรวจสอบค่าความต้านทาน ESD Table Mat
  • ทางผู้ใช้งานกำหนดค่าความต้านทานในการตรวจสอบได้ (ระบุก่อนทำการสั่งซื้ออุปกรณ์)
  • สามารถตรวจสอบและดูผลผ่านทางระบบ Software และมีรายงานผลแสดงในรูปแบบ Excel
  • มีจอแสดงผลการทดสอบแบบดิจิตอล